Jeanne Mammen, o.T. (Selbstbildnis), o.D. (um 1926), Jeanne-Mammen-Stiftung im Stadtmuseum Berlin, Foto: Mathias Schormann © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 (Ausschnitt)

Mammen_Selbstbildnis_1926_Stadtmuseum_Berlin

© VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Jeanne Mammen, o.T. (Selbstbildnis), o.D. (um 1926), Jeanne-Mammen-Stiftung im Stadtmuseum Berlin, Foto: Mathias Schormann © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 (Ausschnitt)